Adresa provozovny:
Studio Archa
Nádražní 37, 691 41 Břeclav 4
E-mail:
studioarchaWTzU
Pondělí
12:00 - 16:00
Úterý
8:00 - 16:00
Středa
8:00 - 16:00
Čtvrtek
8:00 - 16:00
Pátek
8:00 - 14:30
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno
Po tel. dohodě i mimo pracovní dobu.
Telefonické objednávky nemohou být akceptovány.
Děkujeme za pochopení.
Martin Drábek, ČSA 1133/151, 69141 Břeclav
IČ: 64521125, DIČ: CZ7202104052
Provozovna:
Nádražní 942/37, 691 41 Břeclav
Kontakty
Objednávky, fakturace, expedice:
Ing. Jana Drábková
Tel.: +420 731 526 322
Výroba a technologie:
Martin Drábek
Mobil: +420 778 168 725
GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů....
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby firma Martin Drábek, IČ: 64521125, se sídlem ČSA 1133/151, 69141 Břeclav 4, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami správce, konkrétně pro emailovou, tištěnou nebo telefonickou komunikací. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici.

Účel zpracování Vašich osobních údajů.
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely komunikace, přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů prodeje služeb, produktů a přímého marketingu, o jejichž odběr jste zažádali. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 2 let, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: studioarchaGDPR. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu: studioarchaGDPR či písemně na adrese správce (ČSA 1133/151, 69141 Břeclav 4). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, nebo odpovědi na Váš dotaz (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat potřebné informace nebo Vás informovat o stavu zakázky). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Processing...